Työturvallisuuskorttikoulutukset, turvallisuuskävelyt, poistumisturvallisuuskoulutukset lisäävät henkilöturvallisuutta niin työaikana kuin vapaa-ajallakin. Koulutukset antavat valmiuksia jokapäiväiseen elämään havainnoida riskejä ja välttää niitä.

Pelastussuunnitelma on asiakirja yrityksiin, yleisötilaisuuksiin, taloyhtiöille, jossa huomioidaan muun muassa erityispiirteet ja riskit jotka voivat aiheuttaa vaaraa.

Järjestyksenvalvojakoulutukset antavat parhaimmillaan valmiuden uuteen ammattiin tai mahdollisuuden lisäansioihin. Järjestyksenvalvojan täydennyskoulutuksilla laajennetaan ammattitaitoa ja mahdollistaa monipuolisemmat työtehtävät.

Järjestyksenvalvojan perus-, ja kertauskurssit

Järjestyksenvalvojan peruskurssi 40 h

Kurssi toteutetaan  Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) annetun lain ja sen nojalla annetun asetuksen ”Sisäministeriön asetus vartijan ja järjestyksenvalvojan koulutuksesta ja voimankäyttövälineiden koulutuksesta sekä turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastaavan hoitajan koulutuksesta” (878/2016) sekä Poliisihallituksen vahvistaman järjestyksenvalvojan koulutusmateriaalin mukaisesti.
Järjestyksenvalvojan peruskurssin hyväksytysti suorittanut henkilö voi hakea hyväksyntää järjestyksenvalvojaksi paikkakuntansa poliisilaitokselta.
Järjestyksenvalvojan kortti on voimassa 5 vuotta.
Peruskurssin kesto on 40 h

Koulutuksen sisältö:

 • kansalaisten perusoikeudet
 • yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet sekä vastuu järjestyksenpidosta
 • järjestyksenvalvonnan yleisiä periaatteita
 • järjestyksenvalvoja, toimialue ja tehtävät
 • järjestyksenvalvojan oikeudet ja velvollisuudet
 • henkilöiden ja tavaroiden tarkastaminen
 • voimakeinojen käyttö
 • yleisimmät rikokset
 • päihteet ja päihtynyt asiakas
 • väkivaltainen asiakas
 • turvallisuussuunnitelma
 • hätäensiapu, hälytys, tulipalo ja jälkihoito
 • koulutuksen yhteenveto
 • teoriakoe ja palautteet

Järjestyksenvalvojan kertauskurssi 8 h

Kertauskurssi on tarkoitettu järjestyksenvalvojakortin omaaville henkilöille, joiden järjestyksenvalvojaksi hyväksyntä on umpeutumassa tai on umpeutunut vähemmän kuin 6 kk ennen kurssin alkua.

Järjestyksenvalvojakortin voimassa pitämiseksi kortti on uusittava osallistumalla kertauskoulutukseen. Järjestyksenvalvoja voi osallistua kertauskoulutukseen 6 kuukautta ennen mutta viimeistään 6 kuukautta kortin viimeisen voimassaolopäivän jälkeen.

Lisätiedot

Työturvallisuuskorttikoulutus

Turvallisuuden hallinta yhteisellä työpaikalla edellyttää tilaajayrityksen ja toimittajayritysten välistä toimivaa yhteistyötä. Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään viisi vuotta voimassa oleva, henkilökohtainen työturvallisuuskortti.

Lisätiedot

Turvallisuuskävely, palo- ja poistumisturvallisuus

Turvallisuuskävely, palo- ja poistumisturvallisuus

Turvallisuuskävelyn tarkoituksena on kartoittaa työpaikan / kiinteistön vaaranpaikkoja ja -tilanteita sekä arvioida riskejä. Turvallisuuskävelyllä kierretään tuttu ympäristö, tehden havaintoja turvallisuutta vaarantavista asioista.
Ulkopuolinen arvio ympäristön vaaranpaikosta avaa usein myös tutussa ympäristössä liikkuvan henkilön näkemystä asiasta.

Turvallisuuskävelyä voi käyttää hyväksi tehdessä yrityksen riskikartoitusta, perehdyttettäessä uusia työntekijöitä tai kerrattaessa työturvallisuuden kulmakiviä. Turvallisuuskävely on ennenkaikkea ennalta ehkäisevää toimintaa, jolla pyritään torjumaan onnettomuuksia, tapaturmia ja läheltä piti -tilanteita.

Palo- ja poistumisturvallisuusluento pidetään osana turvallisuuskäveyä. Voidaan järjestää myös omana tilaisuutena. Luennolla käydään läpi lainsäädäntöä, käytännön ohjeita ja neuvoja siitä kuinka poistutaan turvallisesti sekä vähennetään tulipaloriskiä.

Lisätiedot

Vartijan voimankäyttökoulutukset

Vartijan voimankäyttökoulutukset

Järjestyksenvalvojat / Vartijat

Voidakseen kantaa kaasusumutinta järjestyksenvalvontatehtävissä 1.4.2007 lukien, täytyy järjestyksenvalvojan suorittaa hyväksytysti vartijan kaasusumutinkoulutus eli yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu vartioimistehtävissä tapahtuvan kaasusumuttimen kantamisen mahdollistava koulutus. Koulutuksesta ja siihen kuuluvasta yleisestä (9 h) ja erityisestä osasta (kaasusumutinkoulutus 5 h) säädetään sisäasiainministeriön asetuksen 781/2002 4 §:ssä ja sen liitteessä.

Kaasusumutinkoulutus (5 h / 9 h)

Järjestämme  sisäasiainministeriön asetuksen 781/2002 4 § mukaista kaasusumutinkoulutusta järjestyksenvalvojille ja vartijoille (9 h). Sekä 18 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla on perusteltu syy osallistumiseen (5 h). Tällainen syy voi olla esimerkiksi työ, jossa on tavallista suurempi riski joutua väkivallan kohteeksi.

Teleskooppipatukkakoulutus (5 h)

Järjestämme Sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukaista voimankäytön erityisen osan teleskooppipatukkakoulutusta. Koulutus on tarkoitettu vartiointiliikkeen vartijoille, jotka tarvitsevat työssään teleskooppipatukan kanto-oikeutta (laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (282/2002). Koulutuksen kesto on viisi (5) tuntia. Hyväksytysti suoritettu koulutus mahdollistaa teleskooppipatukan kantamisen vartiointitehtävissä. Kouluttajamme ovat sisäasiainministeriön hyväksymiä virallisia voimankäytönkouluttajia. Koulutukset järjestetään yhteistyössä Suomen Henkilöturvan kanssa, jolla on voimassa oleva ase-elinkeinolupa.

Lisätiedot

Pelastussuunnitelmat

Pelastussuunnitelmat

Taloyhtiöt

Pelastussuunnitelma on laadittava asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Pelastussuunnitelma tulee tehdä jokaiseen rakennukseen erityispiirteet huomioiden. Mikäli kiinteistöön kuluu useampia rakennuksia, on harkittava tarvitaanko rakennuksiin erilaisia pelastussuunnitelmia. Vastuu pelastussuunnitelman laadinnasta, ylläpidosta ja viestinnästä on taloyhtiöissä sen hallituksella.

Yritykset

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

1) vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
2) rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
3) asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi
sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
4) mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos.

Muun muassa seuraaviin valtioneuvoston asetuksessa (407/2011) mainittuihin kohteisiin on laadittava suunnitelma edellä mainituista toimenpiteistä:
– työpaikkatiloissa, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50
– sairaaloissa, vanhainkodeissa ja muussa laitoshuollossa, suljetuissa rangaistuslaitoksissa ja muissa näihin verrattavissa kohteissa (hoitolaitokset) sekä asumisyksikön muotoon järjestetyissä palvelu- ja tukiasunnoissa ja muissa näihin verrattavissa asuinrakennuksissa ja tiloissa, joissa asuvien toimintakyky
on tavanomaista huonompi (palvelu- ja tukiasuminen)
– majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille.

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski, tilaisuuden järjestäjän on laadittava pelastussuunnitelma.

Tapahtumia, joissa on oltava pelastussuunnitelma
1) Arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä;
2) Käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja;
3) Tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai
4) Tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

Turvaluotsi laatii pelastussuunnitelman yhteistyössä kiinteistön/ yrityksen/ tapahtuman edustajan kanssa, jolloin kohdetuntemus tuodaan parhaiten esille.
Pelastussuunnitelmaa ei laadita viranomaisia varten, vaan turvallisuuden työkaluksi toimintaympäristöstä riippumatta.

Lisätiedot

 

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.